طرح ملی کتاب و کتابخوانی به دستور وزیر محترم ارشاد جناب آقای جنتی در سال فرهنگ

طرح ملی کتاب و کتابخوانی به دستور جناب وزیر فرهنگ دوست ایران آقای جنتی از پانزدهم مهر ماه در مدارس تهران توسط

 

خانم ناهید مهدوی اصل به اجرا در می آید در این طرح کتاب بازی های سنتی ایران بازی کنیم بخندیم میان دانش آموزان رایگان

 

توزیع خواهد شد . خانم مهدوی از طریق قصه و بازی خصوصا باری های سنتی ایران فرزندان

 

ایرانی را مشتاق کتابخوانی کرده خانم ناهید مهدوی اصل شش سال است

 

که هفته های کتاب سطح تهران را انحام می دهند کتاب های ایشان به قلم 

 

خود بوده و با انتشارات خود به نام بازی قصه ها به چاپ میرسانند ایشان 

 

در موسسه ی خود به نام موسسه فرهنگی هنری ناهید مهدوی اصل آموزش کودکان و مربیان و مادران را برگزار می کنند

 

مهارت های زندگی از طریق قصه و بازی به ابتکار و قلم ایشان است که با شیوه ای نوین به اجرا در می اید

/ 0 نظر / 16 بازدید