بازار کار در مهد کودک ها را با آموزش مهارت های زندگی از طریق قصه و بازی تجربه کن

نهمین دوره آموزش مهارت های زندگی از طریق قصه و بازی به من زنگ بزنو بازی های سنتی ایرانمتفکر

بحث خودشناسی و ارتباطات- حل مساله م کنترل هیجانات  -از تاریخ 4 آذر ماه 7روز- جلسه 3 ساعته - هفته ای یک  محل اجرا دفتر انتشارات بازی قصه ها - پاسداران شمالی 

 

 - 22832059 - مشغول تلفنخندهبامن حرف نزن  09122302815

/ 0 نظر / 16 بازدید