بازار جهانی کتاب و انتشارات بازی قصه ها

برگزاری سمیناری تحت عنوان : بازی های سنتی ایران و ملل جهت زبان آموزی در کرسی های ادبی جهان 

این طرح به نام خانم مهدوی در دفتر حقوقی مجلس به ثبت رسیده است و ایشان طی سمیناری ویژگی بازی ها و تاثیر آن را بر روی زبان آموزی شرح میدهند ایشان 15 کتاب بازی سنتی دارند و معتقدند کودکان ما می بایست با فرهنگ ایرانی بیاموزند حتی زبان که اشاعه کننده 

فرهنگ و آداب و رسوم ملت هاست

/ 0 نظر / 14 بازدید