10 رمان مردان بزرگ دین مجموعه پنج جلدی به تالیف ناهید مهدوی اصل به روایت قصه گویی

پیامبران شامل : 1- حضرت آدم 2- حضرت نوح 3- حضرت یوسف4- حضرت سلیمان 5-

حضرت ابراهیم 6- حضرت ایوب 7- حضرت یونس 8- حضرت موسی 9- حضرت عیسی

10- حضرت محمد (ص)

/ 0 نظر / 49 بازدید